Regulations

Regulamin usługi Coolhunters.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Usługa Coolhunters.pl świadczona jest przez RIPOSTA Doktór Sp. J., z siedzibą w Warszawie (00-773) przy ul. Dolna 21B/40, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350626, NIP: 5213562090, zwaną dalej Grupa Riposta. e-mail: kontakt@coolhunters.pl

2. Świadczenie Usługi Coolhunters.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi Coolhunters.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto i rozpoczynając prowadzenie bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin

2. Konto - dostępne dla danego Użytkownika, po aktywowaniu, miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi oraz wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie. Konto zakładane jest z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkowników pochodzących z serwisów zewnętrznych, które każdorazowo są wskazane na stronach Serwisu. Serwisy zewnętrzne mogą przewidywać dodatkowe warunki skorzystania z takiej opcji.

3. Użytkownik - osoba korzystająca z Usługi Coolhunters.pl, posiadająca Konto w Serwisie i prowadząca w ramach Usługi swojego bloga.

4. Usługa Coolhunters.pl -  usługa będąca przedmiotem niniejszego Regulaminu, świadczona przez Grupę Riposta, umożliwiająca Użytkownikom prowadzenie blogów oraz udostępnianie ich osobom korzystającym z dostępu do Internetu. Od momentu, w którym Użytkownik dokona pierwszego logowania do Usługi Coolhunters.pl przy użyciu danych dostępowych pochodzących z zewnętrznych serwisów, co oznacza żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi (dostarczania treści cyfrowych), Grupa Riposta rozpoczyna świadczenie Usługi Coolhunters.pl.

5. Serwis Coolhunters.pl, Serwis - przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie Usługi.

6. Materiały - wszelkie materiały - teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne),  inne treści (pliki dźwiękowe i inne) oraz linki do stron zewnętrznych - publikowane przez Użytkowników w ramach Usługi Coolhunters.pl

III. USŁUGA

1. Założenie Konta, jak również korzystanie z Usługi Coolhunters.pl jest całkowicie dobrowolne. W ramach jednego Konta można założyć tylko jeden blog.

2. Założenie Konta i korzystanie z Usługi Coolhunters.pl jest całkowicie bezpłatne.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest założenia Konta.

4. Użytkownik udziela Grupie Riposta zgody na wykorzystywanie blogów Użytkownika do celów komercyjnych poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronach, na których Użytkownicy prowadzą blogi lub wysyłanie wiadomości związanych z Usługą.

5. Wszelkie działania wymienione w punkcie 4 , będą podejmowane bez ingerencji w treść blogów Użytkowników, w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych treści.

6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, umieszczanie w treści bloga grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami bądź naruszające cudze prawa, a w szczególności pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

7. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:

a. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,

b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie danych dostępowych posiadaczy blogów lub innych poufnych danych,

c. niepodejmowania działań i przekazywania danych do Serwisu Coolhunters.pl, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,

d. nieumieszczania w opisach bloga słów kluczowych niezgodnych z treścią stron Użytkownika, niezakładania blogów reklamowych czyli zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym,

f. niezakładania blogów, których funkcją jest wyłącznie reklama, w szczególności w postaci linku przekierowującego do innego bloga albo innej strony www.

8. Grupa Riposta zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego wyłączania Serwisu Coolhunters.pl za uprzednim powiadomieniem Użytkowników, przy czym zakres czasowy wyłączenia Serwisu nie przekroczy 48 godzin w skali miesiąca kalendarzowego.

b. całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu Coolhunters.pl z odpowiednim wyprzedzeniem.

9. Użytkownik może w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi i zamknąć swoje Konto lub swojego bloga. (szczegóły punkt IV, 5)

10. Wiarygodność treści blogów w Serwisie Coolhunters.pl oraz same blogi nie są kontrolowane przez Grupę Riposta. Grupa Riposta zapewnia jedynie przestrzeń dla publikacji blogów przez Użytkowników.

11. Technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie Coolhunters.pl, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

12. Grupa Riposta zastrzega sobie możliwość wykorzystywania treści wpisów dokonywanych przez Użytkowników na ich blogach poprzez publikację we wszelkich materiałach promujących Usługę (m.in. w radiu, TV, Internecie, prasie, na plakatach ).

13. Zapis pkt. 12 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną, niewyłączną i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną Grupie Riposta przez Użytkownika w odniesieniu do utworów wskazanych w pkt. 12 na wymienionych tam polach eksploatacji.

14. Interoperacyjność treści cyfrowych (aplikacja i pozostałe narzędzia informatyczne Serwisu). Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Administratorów korzystając z adresu e-mail kontakt@coolhunters.pl

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.  Użytkownik ma obowiązek przynajmniej jeden raz na dwanaście miesięcy opublikować Materiał w blogu. W przypadku stwierdzenia przez administratorów Usługi Coolhunters.pl, że w blogu nie pojawiły się nowe notki, Grupa Riposta  ma prawo do bezpowrotnego i całkowitego usunięcia takiego bloga z Serwisu Coolhunters.pl, jak również prawo do usunięta Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do opublikowania notki i udzielenia mu w tym celu stosownego terminu.

2. Użytkownik umieszczając Materiały w blogu oświadcza, iż:

a. Przedmiotowe Materiały i wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w sieci Internet.

b. Osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w Materiałach (w szczególności na zdjęciach, multimediach), których zgoda jest konieczna do publikacji Materiału, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

c. Publikacja tych Materiałów w ramach Usługi nie narusza obowiązujących przepisów, dobrych obyczajów, ani jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego blogu.

4. Użytkownik ma obowiązek usunięcia, niezgodnych z niniejszym Regulaminem i/lub obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich, treści (komentarzy) zamieszczonych przez osoby trzecie w Serwisie. W przypadku nieusunięcia ww. treści, Grupa Riposta ma prawo do zablokowania bloga w Serwisie lub bezpowrotnego i całkowitego usunięcia bloga z Serwisu, jak również prawo do usunięcia Konta danego Użytkownika, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do usunięcia ww. treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.

5. Wypowiedzenie Usługi – usunięcie konta i/lub bloga. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, usunąć swoje Konto i/lub blog z Serwisu.  Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Konta, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta  i/lub bloga tego Użytkownika.

6.  Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkownika w Serwisie Coolhunters.pl linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w punktach powyżej.

 V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

2. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy .

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest aby Użytkownik przesłał jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres mailowy: kontakt@coolhunters.pl

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Grupa Riposta niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany, z którego wysłane zostało żądanie odstąpienia od umowy.  

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI GRUPY RIPOSTA

1. Grupa Riposta zastrzega sobie prawo do umieszczania treści blogów w innych miejscach serwisów internetowych będących własnością Grupy Riposta, a w szczególności na stronach Serwisu Coolhunters.pl. Grupa Riposta zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów i modyfikacji w celu dostosowania promowanych treści z blogów do wymogów Serwisu.

2. W razie naruszenia Regulaminu przez Użytkownika jego blog zostaje zablokowany oraz może zostać skasowany bez uprzedniego ostrzeżenia. W takim przypadku skasowane może zostać również Konto Użytkownika.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Grupa Riposta informuje, iż podczas korzystania z Serwisu Coolhunters.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie Coolhunters.pl. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://www.coolhunters.pl/beta/strona/polityka-cookies

4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

a. działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,

b. niepodejmowania działań mających na celu odczytanie danych dostępowych użytkowników,

c. nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,

d. nierozsyłania niechcianej przez innych użytkowników korespondencji, czyli SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Za definicję SPAM-u przyjmujemy definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php;

e. nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.

VIII. REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@coolhunters.pl

3. Grupa Riposta rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

IX. DANE OSOBOWE

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji Usługi. Warunkiem założenia Konta w ramach Serwisu jest podanie w procesie rejestracji następujących danych osobowych: adres email. Inne dane osobowe Użytkownik może podać opcjonalnie w procesie zakładania Konta.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest RIPOSTA Doktór Sp. J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dolnej 21B/40. Dane te mogą być przez RIPOSTA Doktór Sp.J. przekazywane kontrahentom RIPOSTA Doktór Sp.J. wyłącznie w celu realizacji Usługi.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane RIPOSTA Doktór. Sp.J. przez Użytkownika lub przez podmioty prowadzące serwisy zewnętrzne, w tym Facebook, Twitter, Google + w związku z logowaniem się Użytkownika do Usługi Coolhunters.pl.

4. Użytkownik, logując się do usługi Coolhunters.pl, poprzez dane dostępowe  pochodzące z serwisów zewnętrznych lub dane wskazane przez Użytkownika, oświadcza, że:

a. są one zgodne z prawdą,

b. w przypadku wskazania odpowiedniej opcji w procedurze zakładania Konta - wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez RIPOSTA Doktór Sp.J. w celu promocji (marketingu) produktów i firm i/lub w celu przesyłania na podany adres e-mail informacji handlowych.

5. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem na adres mailowy RIPOSTA Doktór Sp.J., kontakt@coolhunters.pl  

6. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez RIPOSTA Doktór. Sp.J. danych wykorzystywanych w celu rejestracji i logowania do Usługi Coolhunters.pl, powoduje iż dalsze świadczenie Usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.

7. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych danych identyfikacyjnych, będą usuwane z Usługi Coolhunters.pl.

X. UTRATA PRAWA ODSTĄPIENIA

1. Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Coolhunters.pl zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Grupę Riposta o utracie prawa odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Grupę Riposta za wyraźna zgoda Użytkownika rozpoczyna się od momentu, w którym Użytkownik po raz pierwszy zaloguje się do Usługi Coolhunters.pl  poprze użycie danych dostępowych z serwisów zewnętrznych.

XI. MOŻLIWOŚĆ POZASĄDOWA I SĄDOWA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Spory pomiędzy Grupą Riposta a konsumentem (Użytkownikiem) dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

2. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

XII. ZMIANY REGULAMINU

1. Grupa Riposta zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Coolhunters.pl pod adresem http://coolhunters.pl/strona/regulamin oraz komunikowane uprzednio Użytkownikom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania i niezwłocznie powiadomić Grupę Riposta o takiej decyzji drogą mailową na adres: kontakt@coolhunters.pl

2.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02. 2015 r.